• ทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์
 • เปิดแฟ้มทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  ->  
  ฝ่าย/กลุ่มงาน  ->  
  แผนก/งาน  ->   5
  เลขทะเบียนรับ ที่ / ลงวันที่ / เจ้าของเรื่อง ถึง / เรื่อง / รายละเอียด การปฏิบัติ
   -> 119 โรงเรียนที่ ศธ  04136/33
  ลว.  16 มิถุนายน 2551
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านนาค้อ ,
  เรื่อง : สำรวจข้อมูลนักเรียนที่ติด 0 , ร, มส. และอกกลางคัน ปีการศึกษา 2550

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุวงษ์ พิมพิสณฑ์
   -> 11 โรงเรียนที่ ศธ  04136/402
  ลว.  24 กันยายน 2551
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย"วีโก้ คัพ ๒๐๐๘"
  รายละเอียด : ด้วยบริษัทโตโยต้า จำกัด มหาชน สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย สพฐ. จะดำเนินการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย"วีโก้ คัพ ๒๐๐๘" ประเทศทีมชาย รุ่นอายุ ๑๘ ปี และรุ่นประชาชนทั่วไป ทีมใดที่สนใจสมัครหรือสอบถามได้ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางจิตราภรณ์ ไชยสุพรรณ
   -> 23 โรงเรียนที่ ศธ  04136/410
  ลว.  30 กันยายน 2551
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโปสเตอร์"ยุวกาชาดห่วงใย ร่วมป้องกันภัยโลกร้อน"
  รายละเอียด : ด้วยสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กำหนดจัดการประกวดโปสเตอร์ "ยุวกาชาดห่วงใย ร่วมป้องกันภัยโลกร้อน" ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแบ่งเป็นประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานไม่จำกัดจำนวนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ดังระเบียบการที่แนบมาพร้อมนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางจิตราภรณ์ ไชยสุพรรณ
   -> 143 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04136/463
  ลว.  31 ตุลาคม 2551
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านห้วยทราย , บ้านสูบ , ชุมชนบ้านท่าสะอาด , ชุมชนบ้านนาด้วง , ชุมชนบ้านนาบอน , บ้านน้ำพร , ชุมชนบ้านปากชม , บ้านห้วยบ่อซืน , บ้านห้วยขอบห้วยเหียม , บ้านน้ำแคม , ชุมชนบ้านปากห้วย ,
  เรื่อง : การแข่งขันกีฬานักเรียน สพท.ลย.1
  รายละเอียด :  ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑ กำหนดจัดการแข่งขันกีฬา สพท.ลย.๑ ในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ นั้น เนื่องจากช่วงระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เป็นช่วงไว้ทุกข์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จึงเลื่อนการแข่งขันจากระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เป็นวันที่ ๑๘–๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และจับสลากแบ่งสายการแข่งขันในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมน้ำเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายไพโรจน์ รัชฎาศรี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04136/511
  ลว.  17 พฤศจิกายน 2551
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดวงดนตรีไทย ระดับมัธยมทศึกษา ประเภทวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์
  รายละเอียด : ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนดลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดโครงการประกวดวงดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษาประเภทวงเครื่องสาย ผสมปี่พาทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวด ใบสมัครที่ http://www.kmutnb.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางจิตราภรณ์ ไชยสุพรรณ
   -> 98 โรงเรียนที่ ศธ  04136/640
  ลว.  26 ธันวาคม 2551
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านโป่งป่าติ้ว , บ้านกกดู่ , บ้านกกทอง , บ้านห้วยกระทิง , บ้านก้างปลา , บ้านห้วยทราย , บ้านนาแขม , บ้านนาดินดำ , บ้านนาโป่ง , บ้านขอนแก่นหนองบอน , บ้านติ้วน้อย , ชุมชนบ้านนาอ้อ , บ้านเพียซำพุวิทยา , บ้านสูบ , บ้านน้ำภู , บ้านน้ำคิว , บ้านท่าสวรรค์ , ชุมชนบ้านท่าสะอาด , บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก , บ้านโพนสว่างวังเย็น , บ้านห้วยตาด-นาด้วง , ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร , บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 , บ้านสงเปือย , ชุมชนบ้านนาบอน , บ้านใหม่ , บ้านห้วยซวกคกเลาใต้ , บ้านน้ำพร , บ้านแก่งปลาปก , บ้านห้วยอาลัย , ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ , บ้านนาค้อ , บ้านห้วยบ่อซืน , บ้านสงาว , บ้านห้วยพิชัย , บ้านห้วยขอบห้วยเหียม , บ้านโคกใหญ่ , บ้านยาง , บ้านน้ำแคม , ชุมชนบ้านปากห้วย , ชุมชนบ้านอาฮี ,
  เรื่อง : ผลการวิจัยการจัดกิจกรรมลูกเสือเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๐
  รายละเอียด : ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่สถานศึกษาทุกระดับ เพื่อให้ผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษา สามารถนำความรู้มาบูรณาการ โดยให้ศึกษาข้อมูลได้จาก www.moe.go.th/sufficiency และ www.moe.go.th/snp

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางจิตราภรณ์ ไชยสุพรรณ
   -> 107 โรงเรียนที่ ศธ  04136/354
  ลว.  07 พฤษภาคม 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านห้วยซวกคกเลาใต้ , ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ , บ้านนาค้อ , บ้านสงาว , บ้านห้วยขอบห้วยเหียม , ชุมชนบ้านอาฮี ,
  เรื่อง : แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในช่วงฤดูกาลระบาด ปี ๒๕๕๒
  รายละเอียด : ด้วยสำนักงานสาธณสุขจังหวัดเลย แจ้งแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในช่วงฤดูกาลระบาด ปี ๒๕๕๒ เพื่อให้สถานศึกษาได้ดำเนินการ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุชาดา เชิงหอม
   -> 95 โรงเรียนที่ ศธ  04136/360
  ลว.  12 พฤษภาคม 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านนาดินดำ , บ้านน้ำภู , การกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ , ชุมชนบ้านท่าสะอาด , บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก , บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 , บ้านน้ำพร , บ้านห้วยอาลัย , ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ , บ้านนาค้อ , บ้านสงาว , บ้านโคกใหญ่ , บ้านน้ำแคม , ชุมชนบ้านปากห้วย ,
  เรื่อง : การส่งเสริมกีฬามวยไทยในสถานศึกษา
  รายละเอียด : ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษเลย เขต ๑ ได้แจ้งแนวทางการส่งเสริมกีฬามวยไทยในสถานศึกษา ความแจ้งแล้ว นั้น เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมกีฬามวยไทยเป็นที่คงอยู่กับประเทศไทย จึงแจ้งแนวทางการส่งเสริมกีฬามวยไทยในสถานศึกษา รายละเอียดดังแนบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางจิตราภรณ์ ไชยสุพรรณ
   -> 102 โรงเรียนที่ ศธ  04136/378
  ลว.  18 พฤษภาคม 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านแก่งมี้ , บ้านขอนแก่น ,
  เรื่อง : มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช ๑ เอ็น ๑
  รายละเอียด : ด้วยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช ๑ เอ็น ๑ มาเพื่อสร้างความเข้าใจให้สถานศึกษาดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุชาดา เชิงหอม
   -> 34 โรงเรียนที่ ศธ  04136/467
  ลว.  10 มิถุนายน 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านนาดินดำ ,
  เรื่อง : การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
  รายละเอียด : ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดโครงการแข่งขันบาสเกตบอลฯ ขึ้น เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑ คัดเลือกทีมบาสเกตบอลตัวแทนจังหวัด ทั้งทีมชายและทีมหญิง รุ่นอายุ ๑๓ ปี รุ่นอายุ ๑๕ ปี และรุ่นอายุ ๑๘ ปี เข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกในระดับภาคตะวันออกเชียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม เพื่อให้การคัดเลือกตัวแทนทีม จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาที่สนใจประสงค์สมัครโดยเชิญชวนส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑ และขอเชิญชวนสถานศึกษาที่สนใจร่วมชมและเชียร์การแข่งขันในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ โรงฝึกกีฬา มหาวิทยาลั้ยราชภัฎเลย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางจิตราภรณ์ ไชยสุพรรณ
   -> 168 โรงเรียนที่ ศธ  04136/506
  ลว.  18 มิถุนายน 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านคกเว้า ,
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คำแนะนำโรคปวดข้อยุงลาย(ชิคุนกุนยา:Chikungunya)
  รายละเอียด : ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ขอส่งคำแนะนำโรคปวดข้อยุงลาย(ชิคุณกุนยา:Chilungunya) ของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ มาเพื่อแจ้งสถานศึกษาให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ครู นักเรียน ผู้ปกครองได้เข้าใจและตระหนักร่วมเฝ้าระวังโรคที่มาในช่วงฤดูกาล ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุชาดา เชิงหอม
   -> 159 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04136/567
  ลว.  09 กรกฎาคม 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านนาค้อ ,
  เรื่อง : การเฝ้าระวังการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (เอช ๑ เอ็น ๑)
  รายละเอียด : ด้วยในขณะนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบายของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช ๑ เอ็น ๑ ปัจจุบันพบผู้ป่วยติดเชื้ออย่างกว้างขวาง และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑ จึงแจ้งให้สถานศึกษาได้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด และให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้ปกครอง ครู ตลอดถึงบุคคลทั่วไป ให้ทราบดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมทั้งสามารถติดตามการแพร่ระบาด คำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ได้ที่เว็บไซต์ www.moph.go.th

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุชาดา เชิงหอม
   -> 160 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04136/610
  ลว.  20 กรกฎาคม 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การเตรียมการรับมือการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา
  รายละเอียด : ด้วยปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่(ชนิดเอ ๑ เอ็น ๑) ได้แพร่ระบาดรวดเร็ว เพื่อเป็นการเตรียมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑ จึงแจ้งให้สถานศึกษาได้เตรียมรับการระบาดของโรคไข้หวัด ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุชาดา เชิงหอม
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04136/611
  ลว.  20 กรกฎาคม 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การเตรียมการรับมือการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา
  รายละเอียด : ด้วยปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือในการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาได้ทราบและเตรียมการรับมือดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุชาดา เชิงหอม
   -> 127 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04136/1408
  ลว.  30 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ชุมชนบ้านนาอ้อ , บ้านท่าสวรรค์ , ชุมชนบ้านนาด้วง , บ้านแก้วเมธี , บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 , บ้านผาแบ่น , ชุมชนบ้านปากชม , บ้านนาค้อ , บ้านห้วยบ่อซืน ,
  เรื่อง : การเผยแพร่และจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555
  รายละเอียด : รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางมัลลิกา วงษ์ลา
   -> 163 โรงเรียนที่ ศธ  04136/924
  ลว.  22 ตุลาคม 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านโป่งป่าติ้ว , บ้านไผ่โทน , บ้านตูบโกบ , บ้านลาดค้อ , บ้านห้วยกระทิง , อนุบาลเลย , บ้านนาบอน , บ้านท่าข้าม , บ้านหัวฝาย-เมืองเลย , บ้านหนองหญ้าไซ , บ้านห้วยม่วง , บ้านทรัพยมงคล , บ้านหนองผำ , บ้านนาโป่ง , บ้านขอนแก่นหนองบอน , บ้านติ้วน้อย , บ้านห้วยโตก , บ้านกกชุมแสง , ชุมชนบ้านนาอ้อ , บ้านเพียซำพุวิทยา , บ้านวังแคน , บ้านสะอาดลายเหนือ , บ้านน้ำภู , ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร , บ้านท่าบุ่ง , บ้านวังโป่งท่าวังแคน , บ้านนาม่วง , บ้านโพนป่าแดง , บ้านเสี้ยว , บ้านภูสวรรค์ , บ้านกอไร่ใหญ่ , บ้านท่าสวรรค์ , บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก , บ้านตาดซ้อ , บ้านท่าบม , บ้านหินตั้ง , บ้านโนนสว่าง , บ้านน้อย , บ้านผากลางดง , ไทยรัฐวิทยา 96 ชุมชนบ้านธาตุ , บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ , บ้านผาพอด , ชุมชนบ้านนาบอน , บ้านนาซ่าว , บ้านบุฮม , บ้านคกเลา , บ้านนาจาน , บ้านน้ำพร , บ้านกลาง , ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา , บ้านสาระแพ , บ้านห้วยอาลัย , บ้านชมน้อย , บ้านปางคอม-ปากชม , บ้านคอนสา , จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน , บ้านห้วยบ่อซืน , บ้านปากเนียม , บ้านห้วยขอบห้วยเหียม , บ้านชลประทาน , บ้านท่าลี่ , บ้านน้ำมี , บ้านหนองบง-ท่าลี่ , บ้านวังเป่ง-ท่าลี่ , บ้านเมี่ยง , บ้านหาดพระ ,
  เรื่อง : การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
  รายละเอียด : สพท.ลย. 1 ส่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก และระเบียบที่เกี่ยวข้อง มาเพื่อกำกับให้ข้าราชการครูถือปฏิบัติ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสงวน เสนานุช
   -> 159 โรงเรียนที่ ศธ  04136/1037
  ลว.  24 พฤศจิกายน 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านสะอาดลายเหนือ , บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 , ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ,
  เรื่อง : การจัดฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓
  รายละเอียด : การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำทุกปี สำหรับปีนี้ กระทรวงศึกษาะการได้กำหนดให้วัน้สาร์ที่ ๙ มกราคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุชาดา เชิงหอม
   -> 154 โรงเรียนที่ ศธ  04136/1056
  ลว.  27 พฤศจิกายน 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความร่วมมือสั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๓
  รายละเอียด : ด้วย สพฐ ขอความร่วมมือสั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๓ ขอให้แจ้งจำนวนที่สั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๓ พร้อมส่งเงินค่าหนังสือวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๓ ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางมัลลิกา วงษ์ลา
   -> 154 โรงเรียนที่ ศธ  04136/1057
  ลว.  27 พฤศจิกายน 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านกกดู่ , บ้านกกทอง , เมืองเลย , อนุบาลเลย , บ้านหนองหญ้าไซ , บ้านติ้วน้อย , บ้านสูบ , บ้านหนองดอกบัว , บ้านสะอาดลายเหนือ , ชุมชนบ้านนาด้วง , บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก , บ้านนาป่าหนาด , บ้านท่าบม , อนุบาลเชียงคาน-ปทุมมาสงเคราะห์ , บ้านห้วยพอด , ชุมชนบ้านนาบอน , บ้านใหม่ตาแสง , บ้านใหม่ , บ้านนาซ่าว , บ้านห้วยซวกคกเลาใต้ , บ้านคกเลา , บ้านแก่งปลาปก , บ้านคอนสา , บ้านห้วยผักกูด , ชุมชนบ้านปากชม , บ้านนาค้อ , บ้านวังผา , บ้านห้วยพิชัย , บ้านห้วยขอบห้วยเหียม , บ้านบวกอ่าง , บ้านยาง , บ้านท่าลี่ , ชุมชนบ้านปากห้วย ,
  เรื่อง : การจัดทำน้ำดื่มในโรงเรียน
  รายละเอียด : สพฐ เห็นว่าการจัดนำดื่มที่สะอาดเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นต่อสุขภาพดังนั้นโรงเรียนจะต้องให้ความสำคัญเอาใจใส่ต่อเรื่องอย่างจริงจัง และต้องจัดให้มีน้ำดื่มที่สะอาดให้นัเรียนและไม่มุ่งหากำไรจากการจำหน่ายน้ำดื่ม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางมัลลิกา วงษ์ลา
   -> 149 โรงเรียนที่ ศธ  04136/1065
  ลว.  30 พฤศจิกายน 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 ,
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การคักเลือกเสนอผลงานกิจกรรมสรรหาและเชิดชูเด้กและเยาวชนที่มีจิตอาสาดีเด่นประจำปี ๒๕๕๒
  รายละเอียด : สพท ลย1 จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนและขอความร่วมมือให้โรงเรียน เพื่อเสนอให้มีคุณสมบัติดังกล่าวได้ส่งแบบสรรหาฯ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกส่งสพท ลย 1 ภายในวันที่๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการการศึกษา หรือ นาง มัลลิกา วงษ์ลา โทรศัพท์ 0๘๖-๒๔0๔0๖๘

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางมัลลิกา วงษ์ลา
   -> 131 โรงเรียนที่ ศธ  04136/1102
  ลว.  11 ธันวาคม 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความร่วมมือในการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ ปี่ ๒๕๕๒
  รายละเอียด : ด้วย สพฐ. ลย1 ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ ปี ๒๕๕๒ เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดในการประชุมกลุ่มเสี่ยง จากการแพร่เชื้อโปลิโอที่อาจนำเข้ามาจากนอกประเทศโดย รณรงค์ให้วัคซีนครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ และครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓ ในพื่นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางมัลลิกา วงษ์ลา
   -> 146 โรงเรียนที่ ศธ  04136/4
  ลว.  04 มกราคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านแสนสำราญ ,
  เรื่อง : โครงการยกย่องเชิดชุเด็กไทยมีคุรธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓
  รายละเอียด : สพท ลย1 จึงไดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และความร่วมมือโรงเรียน ให้นักเรียนกรอกแบบเสนอข้อมูลและผลงาน ส่งภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๓ เพื่อจะได้รวบรวมคัดเลือกข้อมูลและผลงานส่งต่อไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางมัลลิกา วงษ์ลา
   -> 146 โรงเรียนที่ ศธ  04136/5
  ลว.  04 มกราคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านห้วยนา ,
  เรื่อง : ขอเชิญเด็กและเยาวชนเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองเลย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓
  รายละเอียด : สพท ลย1. จึงได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือโรงเรียนแจ้งความประสงคืการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองเลย ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยตาม วัน เวลาสถานที่ ตามแบบตอบรับที่ส่งมาพร้อมหนังสือ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางมัลลิกา วงษ์ลา
   -> 150 โรงเรียนที่ ศธ  04136/6
  ลว.  04 มกราคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านโพนทอง ,
  เรื่อง : ส่งคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจะปี ๒๕๕๓
  รายละเอียด : สพท ลย1 จึงได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และได้ส่งคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๓มาพร้อมหนังสือนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางมัลลิกา วงษ์ลา
   -> 148 โรงเรียนที่ ศธ  04136/17
  ลว.  06 มกราคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๓
  รายละเอียด :  ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๑๓๖/๕๙๔๗ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓ และให้รายงานการจัดกิจกรรมในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑ ขอยกเลิกแบบรายงานครั้งแรก และใช้แบบรายงานที่ส่งมาเพิ่มเติมใหม่พร้อมนี้ และรายงานการจัดกิจกรรมพร้อมภาพถ่ายเป็น VCD ส่งภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
   -> 152 โรงเรียนที่ ศธ  04136/20
  ลว.  06 มกราคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : อนุบาลเชียงคาน-ปทุมมาสงเคราะห์ ,
  เรื่อง : การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๓
  รายละเอียด : 
  ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๑๓๖/๕๙๔๗ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓ และให้รายงานการจัดกิจกรรมในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑ ขอยกเลิกแบบรายงานครั้งแรก และใช้แบบรายงานที่ส่งมาเพิ่มเติมใหม่พร้อมนี้ และรายงานการจัดกิจกรรมพร้อมภาพถ่ายเป็น VCD ส่งภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางจรีย์พร พรหมพุทธา
   -> 160 โรงเรียนที่ ศธ  04136/23
  ลว.  06 มกราคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านแก่งปลาปก , บ้านห้วยอาลัย , บ้านชมน้อย , ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ , ชุมชนบ้านเชียงกลม , บ้านปางคอม-ปากชม , บ้านโพนทอง , บ้านคอนสา , บ้านห้วยนา , บ้านห้วยผักกูด , จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน , ชุมชนบ้านปากชม , บ้านนาค้อ , บ้านหาดเบี้ย , บ้านคกไผ่ , บ้านห้วยบ่อซืน , บ้านวังผา , บ้านเลิง , บ้านสงาว , บ้านปากเนียม , บ้านปากปัด , บ้านห้วยพิชัย , บ้านห้วยหินขาว , บ้านหาดคัมภีร์ , บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง , บ้านนาโม้ , บ้านคกเว้า , บ้านห้วยขอบห้วยเหียม , ตชด.บ้านห้วยเป้า , ตชด.บ้านนานกปีด , ตชด.ฮิลมาร์พาเบิล ,
  เรื่อง : การจัดกิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓
  รายละเอียด : ด้วยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๐ อนุมัติในหลักการให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำทุกปี รายละเอียดตามที่แนบมานี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางมัลลิกา วงษ์ลา
   -> 158 โรงเรียนที่ ศธ  04136/104
  ลว.  20 มกราคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านห้วยม่วง ,
  เรื่อง : การสนับสนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
  รายละเอียด : สพท ลย1 จึงขอความร่วมมือโรงเรียนรายงานข้อมูลลบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓รายละเอียดตามที่แนบมานี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางมัลลิกา วงษ์ลา
   -> 145 โรงเรียนที่ ศธ  04136/292
  ลว.  07 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้ให้การอบรมฯ
  รายละเอียด : ด้วยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน จะดำเนินการจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้ให้การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลกากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน
  ”ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
  ในการนี้ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบ หากผู้ใดมีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม ขอให้ส่งใบสมัครพร้อมหนังสือนำส่งโดยตรงไปที่ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารเสมารักษ์ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามรายละเอียดที่แนบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
   -> 159 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04136/758
  ลว.  21 มิถุนายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : นโยบายและมาตรการป้องกันเล่นพนันทายผลฟุตบอล
  รายละเอียด : ด้วย สพฐ. ได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา ดังรายละเอียดที่แนบ เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสงวน เสนานุช
   -> 130 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04136/941
  ลว.  11 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
  รายละเอียด : การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา เอกสารดังแนบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางมัลลิกา วงษ์ลา
   -> 154 โรงเรียนที่ ศธ  04136/211
  ลว.  17 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
   -> 147 โรงเรียนที่ ศธ  04136/293
  ลว.  07 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C.)
  รายละเอียด : ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ กำหนดจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C.) ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รับสมัครจำนวน ๔๕ คน ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม จำนวน ๗,๕๐๐ บาท สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ และ
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบ หากผู้ใดมีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม ขอให้ส่งใบสมัครได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หรือสมัครทางไปรษณีย์พร้อมธนาณัติสั่งจ่ายในนามนางสาวอมรรัตน์ คงประทีป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ถนนสมารักษ์ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๒๐ หรือโอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขามหาสารคาม เลขที่บัญชี ๔๐๙-๐-๗๖๔๖๖-๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
  โทร. ๐๘-๑๘๗๒-๖๐๙๕, ๐๘-๙๔๒๒-๐๘๕๓ และติดต่อดูรายลเอียดได้ที่ สพป.ลย ๑ (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

  เจ้าหน้าที่.
   นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
   -> 146 โรงเรียนที่ ศธ  04136/317
  ลว.  11 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
   -> 13 โรงเรียนที่ ศธ  04136/327
  ลว.  14 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านห้วยเดื่อ ,
  เรื่อง : โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
   -> 12 โรงเรียนที่ ศธ  04136/333
  ลว.  15 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
   -> 129 โรงเรียนที่ ศธ  04136/455
  ลว.  21 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งการเปลี่ยนแปลงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด
  รายละเอียด : ตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๑๓๖/๓๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ แจ้งการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม(รัชมังคลาภิเษก) อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม นั้น
  สำนักงานบริหารยุทธและบูรณาการการศึกษาที่ ๗ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมดังกล่าว เป็นวันที่ ๑๗-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ สถานที่คงเดิม
  เจ้าหน้าที่.
   นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
   -> 122 โรงเรียนที่ ศธ  04136/461
  ลว.  25 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านตูบโกบ , บ้านห้วยกระทิง , บ้านนาดินดำ , บ้านแหล่งควาย , บ้านน้ำภู , บ้านนาดอกคำ , บ้านนาเบน , บ้านแสนสำราญ , อนุบาลเชียงคาน-ปทุมมาสงเคราะห์ , ชุมชนบ้านเชียงกลม , บ้านสงาว , บ้านยาง , ชุมชนบ้านปากห้วย ,
  เรื่อง : การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
   -> 31 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04136/488
  ลว.  03 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : เมืองเลย , บ้านนาโป่ง , ตชด.ฮิลมาร์พาเบิล ,
  เรื่อง : การสั่งซื้อ แบบ ปพ. ต่าง ๆ
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวให้ไปรับ แบบ ปพ. ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย.1 ได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  เจ้าหน้าที่.
   นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
   -> 11 โรงเรียนที่ ศธ  04136/662
  ลว.  21 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านนาดอกคำ , บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ,
  เรื่อง : การดำเนินงานโครงการชุมนุมลูกเสือคุณธรรม นำประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด (๓ D)เฉลิมฉลองครบรอบ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และครบรอบ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
   -> 141 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04136/796
  ลว.  21 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
  รายละเอียด : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
  เจ้าหน้าที่.
   นางมัลลิกา วงษ์ลา
   -> 145 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04136/807
  ลว.  22 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านเลิง ,
  เรื่อง : การจัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน
  รายละเอียด : เรื่อง การจัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน
  1.แนวทางการจัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน
  2.แบบรายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์จัดสัปดาห์ล้างส้วมในโรงเรียน
  3.ใบสมัครการประกวด "ส้วมสุขสันต์"
  4.เกณฑ์การตัดสินการสรรหาสุดยอดส้วมแห่งปี ๒๕๕๔

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางมัลลิกา วงษ์ลา
   -> 144 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04136/850
  ลว.  29 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านห้วยเหล็ก , อนุบาลเลย , บ้านก้างปลา , บ้านสูบ , ชุมชนบ้านท่าสะอาด , อนุบาลเชียงคาน-ปทุมมาสงเคราะห์ , บ้านน้ำพร , บ้านห้วยอาลัย , ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ , บ้านห้วยผักกูด , บ้านห้วยบ่อซืน ,
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการ สพป.อ่อนหวาน
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการ สพป.อ่อนหวาน

  เอกสารดังแนบในประกาศ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางมัลลิกา วงษ์ลา
   -> 130 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04136/940
  ลว.  11 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านกกดู่ , เมืองเลย , อนุบาลเลย , บ้านก้างปลา , บ้านนาแขม , บ้านนาดินดำ , บ้านสูบ , ชุมชนบ้านท่าสะอาด , ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร , บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 , อนุบาลเชียงคาน-ปทุมมาสงเคราะห์ , บ้านโพน - เชียงคาน , บ้านน้ำพร , ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ , ชุมชนบ้านปากชม , บ้านห้วยพิชัย , บ้านน้ำแคม , ชุมชนบ้านปากห้วย ,
  เรื่อง : ขอความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนประถมศึกษา
  รายละเอียด : ขอความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนประถมศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางมัลลิกา วงษ์ลา
   -> 152 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04136/1020
  ลว.  24 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : เมืองเลย , ชุมชนบ้านนาด้วง , บ้านเชียงคาน-วิจิตรวิทยา , ชุมชนบ้านปากชม , ชุมชนบ้านปากห้วย ,
  เรื่อง : ขอความร่วมมือป้องกันกันควบคุมการระบาดของโรคมือ เท้า ปากในสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางมัลลิกา วงษ์ลา
   -> 139 โรงเรียนที่ ศธ  04136/1099
  ลว.  12 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : เมืองเลย ,
  เรื่อง : การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
  รายละเอียด : ด้วยสำนักงานลูกเสือจังหวัดเลย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะจัดฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
  ๑.หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่ ๑-๘ ต.ค.๒๕๕๔
  ณ ค่ายลูกเสือศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย
  ๒.หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่ ๘-๑๕ ต.ค.๒๕๕๔ ณ ค่ายลูกเสือศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
   -> 156 โรงเรียนที่ ศธ  04136/1144
  ลว.  21 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เชิญเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ
  รายละเอียด :  ด้วยโรงเรียนวัดกุดนกเปล้า ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จัดทำโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) ขึ้น ระหว่างวันที่ 7 - 13 ตุลาคม 2554 ณ ค่ายลูกเสือวธิดารีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ติดต่อขอดูรายละเอียดได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 1หมดกำหนดภายในวันที่ 30 กันยายน 2554
  เจ้าหน้าที่.
   นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
   -> 162 โรงเรียนที่ ศธ  04136/1156
  ลว.  22 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านกกดู่ , บ้านกกทอง , อนุบาลเลย , บ้านก้างปลา , บ้านเพียซำพุวิทยา , บ้านท่าสวรรค์ , บ้านนาดอกคำ , บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 , อนุบาลเชียงคาน-ปทุมมาสงเคราะห์ , บ้านเชียงคาน-วิจิตรวิทยา , บ้านนาซ่าว , บ้านนาจาน , ชุมชนบ้านเชียงกลม , บ้านยาง , บ้านท่าลี่ ,
  เรื่อง : การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
  รายละเอียด : ด้วยสำนักงานลูกเสือจังหวัดเลย ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง จากระหว่างวันที่ ๑-๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นระหว่างวันที่ ๑๕-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ นอกนั้นคงเดิม ตามรายละเอียดที่แนบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
   -> 125 โรงเรียนที่ ศธ  04136/1188
  ลว.  10 ตุลาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เผยแพร่คู่มือการขอเหรียญกาชาด
  รายละเอียด :  ด้วย สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำคู่มือการขอเหรียญกาชาด เพื่อเผยแพร่หน่วยงานทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมยุวกาชาดได้รับทราบหลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเหรียญกาชาด ตามที่สภากาชาดไทยได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับสภากาชาดไทย หมวดที่ ๑๑ เหรียญกาชาด หมวดที่ ๑๒ เหรียญกาชาดสรรเสริญ หมวดที่ ๑๓ เหรียญกาชาดสดุดี และคำชี้แจง เรื่อง การขอเหรียญกาชาด และสามารถดาวน์โหลดคู่มือการขอเหรียญกาชาดได้ที่ www.bureausr.org
  เจ้าหน้าที่.
   นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
   -> 148 โรงเรียนที่ ศธ  04136/1211
  ลว.  18 ตุลาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความร่วมมือจัดงาน "วันวชิราวุธ" ประจำปี ๒๕๕๔
  รายละเอียด :  ด้วยคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ กำหนดจัดงานวัน “วชิราวุธ” ประจำปี ๒๕๕๔ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตามประเพณีที่ปฏิบัติ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติขอความร่วมมือกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ร่วมประกอบพิธี และนำลูกเสือ เนตรนารี ออกบำเพ็ญประโยชน์โดย พร้อมเพรียงกัน สำหรับส่วนกลางเชิญหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในส่วนกลางจัดส่งลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือหน่วยพิเศษ และลูกเสือชาวบ้าน ไปร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี และเดินแถวทำความเคารพ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สวนลุมพินี โดยเชิญหน่วยงานที่มีสถานศึกษาจัดส่งลูกเสือ เนตรนารี ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดี แต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และออกบำเพ็ญประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกัน ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
   -> 153 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04136/1212
  ลว.  18 ตุลาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความร่วมมือมาตราการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคตาแดง
  รายละเอียด : เอกสารดังแนบ จำนวน 1 ฉบับ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางมัลลิกา วงษ์ลา
   -> 156 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04136/1213
  ลว.  18 ตุลาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านนาเบน , บ้านห้วยซวกคกเลาใต้ , บ้านร่องไผ่ , บ้านบวกอ่าง ,
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดหนังสือ "หนึ่งเล่มหนึ่รก เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา)
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบ จำนวน 4 ฉบับ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางมัลลิกา วงษ์ลา
   -> 163 โรงเรียนที่ ศธ  04136/1223
  ลว.  20 ตุลาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านสูบ ,
  เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนกำลังลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
  รายละเอียด : ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้ขอความร่วมมือนำลูกเสือในสังกัดบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความทุกข์ ความลำบากจากอุทกภัย ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
  ในการนี้ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ขอความร่วมมือเพิ่มเติม ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
   -> 4 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04136/1245
  ลว.  08 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านลาดค้อ ,
  เรื่อง : การจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙ และงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
   -> 139 โรงเรียนที่ ศธ  04136/1258
  ลว.  11 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.)
  รายละเอียด :  ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ จัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.) ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านดุงวิทยา อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ตามรายละเอียดที่แนบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
   -> 143 โรงเรียนที่ ศธ  04136/1278
  ลว.  17 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : เมืองเลย ,
  เรื่อง : เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) วูดแบคจ์ ๓ ท่อน
  รายละเอียด :  ด้วยสำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู และสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ โดยโรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่และโรงเรียนปัณณ์รักษ์ จัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C) ระหว่างวันที่ ๓ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนปัณณ์รักษ์ ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม ๔,๕๐๐ บาท ติดต่อนายสมคิด พระสว่าง โทร ๐๘-๓๓๔๐-๕๔๐๑ ภายใน ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
   -> 151 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04136/1295
  ลว.  21 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทย ระดับประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3
  รายละเอียด : สพป ลย1 จึงขอความร่วมมือโรงเรียนเข้าร่วมประกวดดนตรีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในครั้งนี้ โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาดนตรีไทย สายขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เอกสารดังแนบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางมัลลิกา วงษ์ลา
   -> 152 โรงเรียนที่ ศธ  04136/1324
  ลว.  01 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านหาดคัมภีร์ ,
  เรื่อง : การบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
   -> 150 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04136/1330
  ลว.  01 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านตูบโกบ , บ้านป่าข้าวหลาม , ชุมชนบ้านปากชม , บ้านวังขาม , บ้านชลประทาน , บ้านน้ำกระโทม ,
  เรื่อง : การคัดเลือกเด็กไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางมัลลิกา วงษ์ลา
   -> 151 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04136/1332
  ลว.  02 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมวิชาการ
  รายละเอียด : ตามรายละเอียดที่ แนบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางมัลลิกา วงษ์ลา
   -> 146 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04136/1351
  ลว.  09 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การเผยแพร่และจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางมัลลิกา วงษ์ลา
   -> 139 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04136/1371
  ลว.  16 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : อนุบาลเชียงคาน-ปทุมมาสงเคราะห์ ,
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสั่งซื้อเสื้อตรา To Be Number One

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสงวน เสนานุช
   -> 134 โรงเรียนที่ ศธ  04136/1398
  ลว.  26 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านกกดู่ , บ้านกกทอง , บ้านก้างปลา , บ้านห้วยทราย , บ้านนาแขม , บ้านหนองหญ้าไซ , บ้านหนองผำ , บ้านติ้วน้อย , ชุมชนบ้านนาอ้อ , บ้านแหล่งควาย , บ้านสะอาดลายเหนือ , บ้านน้ำภู , บ้านน้ำคิว , ชุมชนบ้านอาฮี ,
  เรื่อง : การฝึกอบรมผู้บังคับัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
  รายละเอียด : ด้วย สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04136/64
  ลว.  13 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านห้วยอาลัย , บ้านปางคอม-ปากชม , บ้านวังผา , บ้านปากปัด , ชุมชนบ้านอาฮี ,
  เรื่อง : ให้ไปรับ แบบ พิมพ์ ที่ สพป.ลย.๑
  รายละเอียด : ให้ ร.ร.ที่มีรายชื่อดังกล่าวไปรับแบบพิมพ์ ที่ สพป.ลย.๑ มี จำนวน ๓ ร.ร. คือ ร.ร.บ้านห้วยพอด บ้านห้วยอาลัย และ ตชด.บ้านห้วยเป้า
  เจ้าหน้าที่.
   นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
   -> 157 โรงเรียนที่ ศธ  04136/65
  ลว.  17 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านกอไร่ใหญ่ ,
  เรื่อง : การจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)กรณีสถานศึกษาเปิดรายวิชาเพิ่มเติมจำนวนมาก
  รายละเอียด : ด้วย สพฐ. แจ้งปรับแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.๑:บ) ในส่วนที่เป็นข้อมูลแสดงผลการเรียนรายวิชา จากเดิมมี ๓ คอลัมน์หลัก ปรับเพิ่มเป็น ๔ คอลัมน์หลัก ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
   -> 150 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04136/77
  ลว.  19 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ,
  เรื่อง : ขอเชิญชวนส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดภาพวาดและประกวดเลียนเสียงสัตวืงาน "โลกสัตว์เลี้ยง" ปี2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางมัลลิกา วงษ์ลา
   -> 150 โรงเรียนที่ ศธ  04136/107
  ลว.  23 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านเลิง ,
  เรื่อง : การจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
   -> 142 โรงเรียนที่ ศธ  04136/205
  ลว.  16 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านกกดู่ ,
  เรื่อง : การประกันโอกาสและการจัดสรรโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
   -> 147 โรงเรียนที่ ศธ  04136/206
  ลว.  16 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านนาดอกคำ ,
  เรื่อง : สำรวจเด็กออกกลางคัน ปีการศึกษา ๒๕๕๔

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04136/249
  ลว.  24 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ให้ส่งแบบ ปพ.3
  รายละเอียด :  ร.ร.ที่มีราชื่อต่อไปนี้ที่ยังไม่ได้รายงาน แบบ ปพ.3 ปีการศึกษา 2552
  1.ร.ร.บ้านโพนสว่างวังเย็น 2. ร.ร.บ้านนาสีสลากกินแบ่งฯ และ ปีการศึกษา 2553
  1. ร.ร.บ้านโป่งป่าติ้ว 2. ร.ร.บ้านกกทอง 3. ร.ร.บ้านสูบ 4. ร.ร.บ้านโพนสว่างวังเย็น 5. ร.ร.บ้านนาสีสลากกินแบ่งฯ 6. ร.ร.บ้านน้ำพร 7. ร.ร.บ้านห้วยอาลัย 8. ร.ร.บ้านนาค้อ  เจ้าหน้าที่.
   นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
   -> 12 โรงเรียนที่ ศธ  04136/323
  ลว.  14 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านคกมาด , บ้านโนนสว่าง , อนุบาลเชียงคาน-ปทุมมาสงเคราะห์ , บ้านเชียงคาน-วิจิตรวิทยา , บ้านใหม่ , บ้านผาแบ่น , บ้านห้วยซวกคกเลาใต้ , บ้านอุมุง , บ้านบุฮม , บ้านคกเลา , บ้านนาจาน , บ้านน้ำพร , บ้านคกงิ้ว , บ้านกลาง , บ้านท่าดีหมี ,
  เรื่อง : ให้ไปรับ แบบ พิมพ์ ที่ สพป.ลย.๑
  รายละเอียด : ให้ ร.ร.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ไปรับแบบพิมพ์ (ปพ.)ที่สั่งซื้อไว้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ชั้นที่ 2) สพป.ลย 1

  เจ้าหน้าที่.
   นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
   -> 140 โรงเรียนที่ ศธ  04136/359
  ลว.  21 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 , บ้านหินตั้ง , บ้านแสนสำราญ , บ้านสงเปือย , บ้านผากลางดง , ไทยรัฐวิทยา 96 ชุมชนบ้านธาตุ , บ้านธาตุวิทยา , บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ , บ้านห้วยพอด , บ้านผาพอด ,
  เรื่อง : การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสงวน เสนานุช
   -> 145 โรงเรียนที่ ศธ  04136/379
  ลว.  23 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านเสี้ยว ,
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
   -> 134 โรงเรียนที่ ศธ  04136/385
  ลว.  27 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 , บ้านหินตั้ง , บ้านแสนสำราญ , บ้านคกมาด , บ้านโนนสว่าง , อนุบาลเชียงคาน-ปทุมมาสงเคราะห์ , บ้านเชียงคาน-วิจิตรวิทยา , บ้านสงเปือย , บ้านผากลางดง , ไทยรัฐวิทยา 96 ชุมชนบ้านธาตุ , บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ , บ้านห้วยพอด , บ้านผาพอด , บ้านผาแบ่น , บ้านห้วยซวกคกเลาใต้ , บ้านอุมุง , บ้านบุฮม , บ้านคกเลา , บ้านนาจาน , บ้านน้ำพร , บ้านคกงิ้ว ,
  เรื่อง : เชิญประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่องการใช้ระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๕

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
   -> 135 โรงเรียนที่ ศธ  04136/404
  ลว.  30 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านคกมาด , บ้านโนนสว่าง , อนุบาลเชียงคาน-ปทุมมาสงเคราะห์ , บ้านเชียงคาน-วิจิตรวิทยา , บ้านน้อย , บ้านผาแบ่น , บ้านห้วยซวกคกเลาใต้ , บ้านอุมุง , บ้านบุฮม , บ้านคกเลา , บ้านนาจาน , บ้านน้ำพร , บ้านคกงิ้ว , บ้านกลาง , บ้านท่าดีหมี ,
  เรื่อง : การประกันโอกาสและการจัดสรรโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียน
  รายละเอียด :  ร.ร.ใดที่ยังไม่ได้รายงาน เรื่องการประกันโอกาสและการจัดสรรให้นักเรียนเข้าเรียน เกี่ยวกับแบบสำรวจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้รายงานโดยด้วย
  เจ้าหน้าที่.
   นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
   -> 36 โรงเรียนที่ ศธ  04136/428
  ลว.  05 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านหาดคัมภีร์ ,
  เรื่อง : การประกันโอกาสและการจัดสรรโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียน
  รายละเอียด : ให้ ร.ร.ที่มีรายชื่อตามข้างต้น ให้รายงานเรื่อง การประกันโอกาสและการจัดสรรโอกาสให้ น.ร.เข้าเรียน เกี่ยวกับสำรวจ น.ร.ที่คาดว่าจะเรียนจบชั้น ป.6 เพื่อส่งเข้าเรียน ม. 1 และ น.ร.ที่คาดว่าจะจบชั้น ม.3 ที่ประสงค์เรียนต่อ ม.4 โดยด่วนด้วย
  เจ้าหน้าที่.
   นางประไพวรรณ ออมกลิ่น
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04136/443
  ลว.  17 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านยาง ,
  เรื่อง : การประกันโอกาสและการจัดสรรโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียน
  รายละเอียด : รายชื่อ ร.ร.ทีไม่สามารถในการเปิดหนังสือไม่ได้ ดังนี้
  1.ไทยรัฐวิทยาฯ 2. บ้านโป่ง 3. บ้านนาป่าหนาด 4.ชุมชนบ้านนาอ้อ 5.บ้านอุมง
  6. บ้านทร้พย์มงคล และ ร.ร.ที่ส่งมาแล้ว แบบฟอร์มไม่ถูกต้อง ดังนี้
  1. บ้านโนนสว่าง 2. บ้านน้ำมี ในการนี้ได้ส่งแบบฟอร์มที่ถูกต้องแนบมาพร้อมนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางประไพวรรณ ออมกลิ่น


  กำลังแสดง     จากทั้งหมด  4  หน้า    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  ถนนพิพัฒน์มงคล ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
  E-mail Address :  info@loei1.go.th    mt.promsanthie@gmail.com


  ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
    การสร้างหน้าเอกสาร : 1405 วินาที